Mình dây tay rậm lông thì dâm vô đối rồi. Em nào mà lông tay nhiều...