Sợ thật, bắt tại trận luôn, buồi còn chưa kịp xỉu. Hay ông anh kia chơi...